Psycholog Siedlce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 722 229 009
786 955 548

Facebook Google+ E-mail

  • Problem góry lodowej - Psycholog Psycho-Lab

Zespół psychologów i psychoterapeutów

Karol Koć – psycholog, psychoterapeuta

Karol Koć – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłem magisterskie studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. W roku 2006 ukończyłem podyplomowy kurs pedagogiczny w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W roku 2011 ukończyłem 4-letnie szkolenie z psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie i aktualnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu. Kurs, który odbyłem, jest rekomendowany przez organizacje zajmujące się przyznawaniem certyfikatów psychoterapeuty (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz międzynarodową organizację EGATIN), a co za tym idzie, spełnia wymogi formalne związane ze szkoleniem psychoterapeutów. Swoją pracę superwizuję u osób posiadających wymagane certyfikaty.

Więcej

Psycholog, psychoterapeuta Michał Perz

Michał Perz – psycholog, psychoterapeuta

W 2002 roku ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów rozwijałem swoje umiejętności w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie uczestnicząc w cyklu szkoleń z zakresu: „Psychoterapia zaburzeń lękowych”. Ukończyłem 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie: Szkoła Psychoterapii – Studium Terapii Rodziny. Program Studium Terapii Rodziny jest zgodny ze standardami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej

Magdalena Perz - psychoterapeuta, psycholog

Magdalena Perz - psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uzyskałam dyplom ukończenia studiów magisterskich z psychologii z wyróżnieniem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam również 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Więcej

Michał Suliński - specjalista psycholog kliniczny

Michał Suliński - specjalista psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfiacji

Ukończyłem studia z psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. W 2011 roku, po pięcioletnim szkoleniu podyplomowym, uzyskałem tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Ukończyłem Studium Psychoterapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Więcej

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Edyta Chaber

Edyta Chaber – psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2016 roku uzyskałam tytuł specjalisty psychologa klinicznego. W latach 2008-2012 odbyłam czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W 2011 uzyskałam certyfikat specjalisty terapii środowiskowej wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Więcej


Ewelina Wojda

Ewelina Wojda - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Pracuje na co dzień w Oddziale Dziennym dla podwójnych diagnoz. Pracuję z pacjentami ze wszystkimi zaburzeniami psychicznymi.

Renata Bareja

Renata Bareja

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie studiowałam na wydziale Psychologii Społecznej. Po ukończeniu studiów związana byłam z placówkami oświatowymi, w których pracowałam z dziećmi i młodzieżą a także z ich rodzicami. Ukończyłam kurs pedagogiczny oraz kurs Terapii pedagogicznej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Otwierając się na potrzeby uczniów ukończyłam kurs pierwszego stopnia z zakresu integracji sensorycznej, kursy Terapii Taktylnej oraz podyplomowe studia Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Świetlicy Socjoterapeutycznej wspierając dzieci i młodzież w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych. Współpracowałam z fundacją Aktywny Człowiek gdzie prowadziłam warsztaty profilaktyczne.

Więcej

Agnieszka Piekarska

Agnieszka Piekarska

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Sklodowskiej w Lublinie. Ukończyłam również Studium Marketingu i Reklamy oraz kurs pedagogiczny.

W zawodzie psychologa pracuję od 19 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Psychiatrycznym, Hospicjum Onkologicznym, w Poczcie Polskiej i Stadlerze jako rekruter oraz przy planowaniu i organizacji szkoleń, w Zakładzie Karnym i jako psycholog szkolny w gimnazjum. Prowadzilam rownież zajęcia z psychologii w Policealnym Studium Zawodowym "Novum." Obecnie pracuję jako psycholog policyjny, gdzie udzielam konsultacji i prowadzę szkolenia. Od kilkunastu lat jestem biegłą sądową z zakresu psychologii oraz psychologiem-orzecznikem ZUS. Swoją wiedzę pogłębiam poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach, takich jak np. Trening Zastępowania Agresji czy Interwencja Kryzysowa

Agnieszka Gronecka

Agnieszka Gronecka - samodzielne stanowisko pracy w Ośrodku psychoterapii Psycho-Lab

Odpowiedzialna za obieg dokumentów oraz pierwszy kontakt z pacjentami. Absolwentka SGGW w Warszawie, wieloletni menedżer, specjalista do spraw organizacji pracy i zarządzania zespołem.

Aneta Szymańska - psycholog

Aneta Szymańska - psycholog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyłam politologię w zakresie polityki społecznej oraz Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ukończyłam psychologię kliniczną. Mam ukończone studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej. Jestem terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą metody Warnkego. Dodatkowo posiadam certyfikat ukończenia rocznego szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej zaburzeń dzieci i młodzieży w CTPB w Warszawie.

Więcej

Ewelina Skaruz - psycholog

Ewelina Skaruz - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Podczas studiów magisterskich odbyłam półroczne praktyki na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, podczas których przeprowadzałam wywiad diagnostyczny z pacjentami oddziału oraz roczne praktyki w Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie współprowadziłam psychoterapię. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Warsztach Terapii Zajęciowej, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Siedlcach, a także w szkołach podstawowych. Współpracowałam również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siedlcach. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach oraz w Ośrodku Psycho-lab, gdzie pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Justyna Niedźwiedź - psycholog stażysta

Justyna Niedźwiedź - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego dla psychologów w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty ISPHS oraz certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży ISPHS.

W trakcie studiów odbyłam praktyki w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz na oddziale dziennym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Swoje zainteresowania i kierunek dalszego kształcenia ukierunkowuję na pracę z dziećmi i młodzieżą, ich emocjonalność, kontakty interpersonalne, wsparcie psychologiczne, psychoedukacja. Ukończyłam szkolenie „Techniki Terapeutyczne” oraz „Zachowania agresywne u dzieci - praca z trudnym uczniem” organizowane przez Sukces Ośrodek Psychoterapii.

Ida Kłębukowska - psychiatra

Ida Kłębukowska - psychiatra

Ukończyłam specjalizację z psychiatrii dorosłych w Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji w Lublinie. Na co dzień pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym dla pacjentów z podwójną diagnozą oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego w Lublinie. Jestem w trakcie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień.

Anity Knyt-Skwira - psycholog, psychoterapeuta

Anita Knyt-Skwira - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam Psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie w 2005r. Od początku mojej zawodowej ścieżki poszerzałam wiedzę i zdobywałam umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. W 2009 roku ukończyłam roczne szkolenie „ABC terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu”. W 2010 roku zdobyłam certyfikat trenerski Trenera Zastępowania Agresji. Następnie w 2010r. ukończyłam studia podyplomowe „Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym” na MCKP UJ w Krakowie.

Więcej

Monika Bosek-Wadas psycholog, psychoterapeuta.

Monika Bosek-Wadas psycholog, psychoterapeuta.

W 2006 r. ukończyłam studia na kierunku Psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski). W ramach kształcenia podyplomowego w 2011 r. ukończyłam dwuletnie studia na kierunku: Psychologia Kliniczna – diagnostyka i elementy pomocy psychologicznej (zakres wiedzy odpowiada specjalizacji I stopnia z psychologii klinicznej). W 2014 r. ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. W 2011 r. specjalistyczne szkolenie - Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego).

Więcej

Joanna Janus - psycholog, terapeuta TSR.

Joanna Janus - psycholog, terapeuta TSR

Dyplom psychologa uzyskałam w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam I i II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie i w tym nurcie pracuję z pacjentami. W październiku 2022 r. rozpoczynam naukę w 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.

W ciągu ostatnich 5 lat swoje doświadczenie zdobywałam prowadząc zajęcia warsztatowe, konsultacje psychologiczne oraz terapię m.in. w NZOZ PROMIEŃ w Mariówce, Telefonie Zaufania oraz w gabinecie terapeutycznym prowadząc indywidualne sesje.

Więcej


Aktualności:

2022-09-29
Aktualne ceny dla pacjentów tylko do końca września!!!Od października 2022 r zmienia się cennik dla nowych pacjentów a od listopada dla wszystkich którzy korzystają z usług Naszego Ośrodka. Z nowymi cenami można się zapoznać na stronie w zakładce Cennik.

czytaj dalej...

2022-08-23
Od czerwca dołączyła do Nas psycholog Pani Joanna Janus.Więcej szczegółowych informacji na temat osób pracujących w Ośrodku znajduje się na naszej stronie w zakładce Nasz Zespół.Zachęcamy do zapisów.

czytaj dalej...

2022-01-18
Informujemy o wolnych miejscach w terapeutycznej grupie dla młodzieży w wieku 14-18. Planowany początek - marzec/kwiecień 2022. Grupa będzi eprowadzone przez parę terapeutów. Więcej informacji po dnumerem 512184664.

czytaj dalej...

Logo Psycho-Lab

Biuro:
ul. Zambrowska 2
08-110 Siedlce

Pozostańmy w kontakcie:
tel.: 722 229 009
tel.: 786 955 548

e-mail:
sekretariat@psycho-lab.pl

Copyright 2014

projekt: 3Ai studio www.3Ai.pl realizacja: www.internet-media.pl